Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i de särskilda skatteregler som gäller
för delägare som äger kvalificerade andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-
reglerna. Förslagen innebär bl.a. att beräkningen av det lönebaserade
utrymmet ändras, kapitalandelskravet utformas som ett tak för det
lönebaserade utrymmet, uppräkningen av sparat utdelningsutrymme
begränsas, ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs, skattesatsen för utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet höjs från 20 till 25 procent och ägarskiften mellan närstående underlättas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse