Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att övergångsbestämmelser upphävs och ändras så att kommunens betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård under 2018, i stället ska inträda 30 dagar efter det att en underrättelse om att en patient är utskrivningsklar har skickats.

Ladda ner:

I propositionen 2016/17:106 om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård föreslås att en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Enligt övergångsbestämmelser ska lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävas genom den nya lagen, men den förra lagen ska dock fortsätta att tillämpas under år 2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård. Förslagen i propositionen antogs av riksdagen den 15 juni 2017.

I lagrådsremissen föreslås att nämnda övergångsbestämmelser upphävs och ändras så att kommunens betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård under 2018, i stället ska inträda 30 dagar efter det att en underrättelse om att en patient är utskrivningsklar har skickats. Denna tidpunkt för kommunernas betalningsskyldighet ska dock gälla under förutsättning att kommun och landsting inte kommit överens om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt.

Lagen ska träda i kraft den 2 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård

    Regeringen föreslår i lagrådsremissen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Proposition (2 st)