Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

Publicerad

Regeringen föreslår att ett brottmål inte ska få avgöras när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling som han eller hon inte har delgetts kallelse till.

Ladda ner:

Förslaget syftar till att uppfylla EU:s direktiv om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången.

I lagrådsremissen redovisas också hur Sverige i övrigt uppfyller sina åtaganden enligt direktivet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)