Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

Publicerad

Regeringen före­slår de lag­ändringar som bedöms nöd­vändiga för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv. Den svenska vapen­lag­stift­ningen upp­fyller i många avseenden de utökade krav som uppställs genom ändrings­direktivet. För att genom­föra direk­tivet krävs dock vissa ändringar i bl.a. vapen­lagen, lagen om krigs­materiel och lagen om brand­farliga och explo­siva varor.

Ladda ner:

Förslagen innebär bl.a. följande:

 • Kraven på märk­ning utökas samtidigt som det införs en möjlig­het att göra undan­tag från märknings­kraven för historiskt värde­fulla vapen.
 • Vapen­magasin som rymmer många patroner och som kan kombi­neras med vissa halv­auto­matiska skjut­vapen regleras.
 • Vapen­mäklar­verk­samhet regleras på mot­svarande sätt som vapen­handlar­verk­samhet.
 • Vapen­handlare och vapen­mäklare ska rapportera miss­tänkta försök till trans­aktioner med ammu­nition.
 • Kraven på regist­rering utökas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till 2022 års vapenutredning (Ju 2022:04)

  Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

 • Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

  En särskild utredare ska lämna förslag till de författ­nings­ändringar som krävs i svensk rätt för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv på minimi­nivå. Utredaren ska också se över vapen­lag­stift­ningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regel­verket utifrån de till­känna­givanden från riksdagen som finns på vapen­området. Det huvud­sakliga syftet med över­synen är att skapa ett regel­verk som inte i onödan försvårar för legala vapen­inne­havare som jägare och sport­skyttar samt att göra regel­verket mer över­skådligt och lättill­gängligt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

  Regeringen före­slår de lag­ändringar som bedöms nöd­vändiga för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv. Den svenska vapen­lag­stift­ningen upp­fyller i många avseenden de utökade krav som uppställs genom ändrings­direktivet. För att genom­föra direk­tivet krävs dock vissa ändringar i bl.a. vapen­lagen, lagen om krigs­materiel och lagen om brand­farliga och explo­siva varor.

Proposition (1 st)