Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå SOU 2022:62

Publicerad Uppdaterad

2022 års vapenutredning har överlämnat sitt delbetänkande EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå till regeringen (SOU 2022:62).

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrag att bland annat lämna förslag till de författningsändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv på miniminivå.

 

Betänkandet webbpublicerades innan det var tryckt. Dokumentet är nu uppdaterat.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till 2022 års vapenutredning (Ju 2022:04)

    Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

  • Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

    En särskild utredare ska lämna förslag till de författ­nings­ändringar som krävs i svensk rätt för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv på minimi­nivå. Utredaren ska också se över vapen­lag­stift­ningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regel­verket utifrån de till­känna­givanden från riksdagen som finns på vapen­området. Det huvud­sakliga syftet med över­synen är att skapa ett regel­verk som inte i onödan försvårar för legala vapen­inne­havare som jägare och sport­skyttar samt att göra regel­verket mer över­skådligt och lättill­gängligt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

    Regeringen före­slår de lag­ändringar som bedöms nöd­vändiga för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv. Den svenska vapen­lag­stift­ningen upp­fyller i många avseenden de utökade krav som uppställs genom ändrings­direktivet. För att genom­föra direk­tivet krävs dock vissa ändringar i bl.a. vapen­lagen, lagen om krigs­materiel och lagen om brand­farliga och explo­siva varor.

Proposition (1 st)