Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen Dir. 2022:40

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag till de författ­nings­ändringar som krävs i svensk rätt för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv på minimi­nivå. Utredaren ska också se över vapen­lag­stift­ningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regel­verket utifrån de till­känna­givanden från riksdagen som finns på vapen­området. Det huvud­sakliga syftet med över­synen är att skapa ett regel­verk som inte i onödan försvårar för legala vapen­inne­havare som jägare och sport­skyttar samt att göra regel­verket mer över­skådligt och lättill­gängligt.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • analysera behovet av och lämna förslag på författ­nings­ändringar som är nöd­vändiga för att genom­föra ändrings­direktivet på minimi­nivå, och
 • ta ställning till om regel­verket behöver förenklas eller ändras för att inte vara onödigt betung­ande för legala vapen­inne­havare och lämna nöd­vändiga författ­nings­förslag.

Utredaren ska biträdas av en parla­men­tariskt samman­satt referens­grupp.

Uppdraget att före­slå hur ändrings­direktivet ska genom­föras ska redo­visas senast den 11 november 2022. Upp­draget i övrigt ska redo­visas senast den 10 november 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till 2022 års vapenutredning (Ju 2022:04)

  Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

 • Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

  En särskild utredare ska lämna förslag till de författ­nings­ändringar som krävs i svensk rätt för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv på minimi­nivå. Utredaren ska också se över vapen­lag­stift­ningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regel­verket utifrån de till­känna­givanden från riksdagen som finns på vapen­området. Det huvud­sakliga syftet med över­synen är att skapa ett regel­verk som inte i onödan försvårar för legala vapen­inne­havare som jägare och sport­skyttar samt att göra regel­verket mer över­skådligt och lättill­gängligt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

  Regeringen före­slår de lag­ändringar som bedöms nöd­vändiga för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv. Den svenska vapen­lag­stift­ningen upp­fyller i många avseenden de utökade krav som uppställs genom ändrings­direktivet. För att genom­föra direk­tivet krävs dock vissa ändringar i bl.a. vapen­lagen, lagen om krigs­materiel och lagen om brand­farliga och explo­siva varor.

Proposition (1 st)