Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2022 års vapenutredning (Ju 2022:04) Dir. 2023:50

Publicerad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 maj 2022 kommittédirektiv om genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen
(dir. 2022:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare bland annat se över
vapenlagstiftningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regelverket utifrån de tillkännagivanden från riksdagen som finns på vapenområdet. Det huvudsakliga syftet med översynen är att skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapeninnehavare som jägare och sportskyttar samt att göra regelverket mer överskådligt och lättillgängligt. 

Uppdraget utvidgas. Utredaren ska nu även bland annat

• föreslå en uppdelning av vapenlagens straffbestämmelser för att
tydligare skilja på överträdelser som typiskt sett begås av legala vapeninnehavare och den organiserade brottslighetens användning av illegala vapen,
• föreslå hur en utökning av vapengarderoben för jakt kan utformas,
• överväga om kravet på synnerliga skäl för innehav av helautomatiska
vapen och enhandsvapen kan förtydligas eller ersättas med särskilda
skäl,
• överväga om processen vid vapenbyte kan förenklas,
• ta ställning till om systemet med tidsbegränsade tillstånd för helautomatiska vapen och enhandsvapen för flerskott bör avskaffas,
• ta ställning till om det förenklade förfarande för tillfällig införsel av vapen som avses i artikel 17.2 i EU:s kodifierade vapendirektiv bör genomföras,
• föreslå en ordning som innebär att en vapenägare som överlåter sitt vapen utan tillhörande ljuddämpare ska ha rätt att behålla ljuddämparen under en viss tid,
• ta ställning till om de krav som gäller för att skjutvapen ska få innehas för samlingsändamål bör förtydligas, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredarens förslag ska vara förenliga med EU:s kodifierade vapendirektiv.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 10 november 2023. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 10 maj 2024.

Regeringen har för avsikt att återkomma till frågan om att tillsätta en utredning av formerna för en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till 2022 års vapenutredning (Ju 2022:04)

    Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

  • Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

    En särskild utredare ska lämna förslag till de författ­nings­ändringar som krävs i svensk rätt för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv på minimi­nivå. Utredaren ska också se över vapen­lag­stift­ningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regel­verket utifrån de till­känna­givanden från riksdagen som finns på vapen­området. Det huvud­sakliga syftet med över­synen är att skapa ett regel­verk som inte i onödan försvårar för legala vapen­inne­havare som jägare och sport­skyttar samt att göra regel­verket mer över­skådligt och lättill­gängligt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

    Regeringen före­slår de lag­ändringar som bedöms nöd­vändiga för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv. Den svenska vapen­lag­stift­ningen upp­fyller i många avseenden de utökade krav som uppställs genom ändrings­direktivet. För att genom­föra direk­tivet krävs dock vissa ändringar i bl.a. vapen­lagen, lagen om krigs­materiel och lagen om brand­farliga och explo­siva varor.

Proposition (1 st)