Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En ändamålsenlig vapenlagstiftning SOU 2024:31

Publicerad

I maj 2022 beslutade regeringen att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag till de författningsändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv på miniminivå. I uppdraget ingick även att se över vapenlagstiftningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regelverket utifrån de tillkännagivanden från riksdagen som finns på vapenområdet.

Ladda ner:

Den del av uppdraget som avser genomförande av EU:s vapendirektiv redovisades i delbetänkandet EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå (SOU 2022:62). Övriga delar skulle redovisas genom ett slutbetänkande senast den 10 november 2023. 

Genom tilläggsdirektiv utvidgades utredningens uppdrag och utredningstiden förlängdes samtidigt till den 10 maj 2024. Enligt tilläggsdirektiven skulle utredningen även bl.a. 

 • föreslå en uppdelning av vapenlagens straffbestämmelser för att tydligare skilja på överträdelser som typiskt sett begås av legala vapeninnehavare och den organiserade brottslighetens användning av illegala vapen,
 • föreslå en utökning av vapengarderoben för jakt,
 • överväga om kravet på synnerliga skäl för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen kan förtydligas eller ersättas med särskilda skäl,
 • överväga om processen vid vapenbyte kan förenklas,
 • ta ställning till om systemet med tidsbegränsade tillstånd för helautomatiska vapen och enhandsvapen för flerskott bör avskaffas,
 • ta ställning till om det förenklade förfarande för tillfällig införsel av skjutvapen som avses i artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/555 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering) bör genomföras,
 • föreslå en ordning som innebär att en vapenägare som överlåter sitt vapen utan tillhörande ljuddämpare ska ha rätt att behålla ljuddämparen under en viss tid, och
 • ta ställning till om de krav som gäller för att skjutvapen ska få innehas för samlingsändamål bör förtydligas. 

Utredningen har haft en expertgrupp knuten till sig med representanter från Naturvårdsverket, Tullverket, Inspektionen för strategiska produkter, Åklagarmyndigheten, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Förvaltningsrätten i Linköping, Polismyndigheten och Justitiedepartementet. Därtill har en parlamentariskt sammansatt referensgrupp bestående av riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier biträtt utredningen. 

Utredningen behandlar frågor som omfattas av Tidöavtalet (punkt 41 a om vapenlagstiftningen). 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till 2022 års vapenutredning (Ju 2022:04)

  Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

 • Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

  En särskild utredare ska lämna förslag till de författ­nings­ändringar som krävs i svensk rätt för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv på minimi­nivå. Utredaren ska också se över vapen­lag­stift­ningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regel­verket utifrån de till­känna­givanden från riksdagen som finns på vapen­området. Det huvud­sakliga syftet med över­synen är att skapa ett regel­verk som inte i onödan försvårar för legala vapen­inne­havare som jägare och sport­skyttar samt att göra regel­verket mer över­skådligt och lättill­gängligt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • En ändamålsenlig vapenlagstiftning

  I maj 2022 beslutade regeringen att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag till de författningsändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv på miniminivå. I uppdraget ingick även att se över vapenlagstiftningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regelverket utifrån de tillkännagivanden från riksdagen som finns på vapenområdet.

 • EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå

  2022 års vapenutredning har överlämnat sitt delbetänkande EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå till regeringen (SOU 2022:62).

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

  Regeringen före­slår de lag­ändringar som bedöms nöd­vändiga för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv. Den svenska vapen­lag­stift­ningen upp­fyller i många avseenden de utökade krav som uppställs genom ändrings­direktivet. För att genom­föra direk­tivet krävs dock vissa ändringar i bl.a. vapen­lagen, lagen om krigs­materiel och lagen om brand­farliga och explo­siva varor.

Proposition (1 st)

Laddar...