Proposition från Justitiedepartementet

Genomförande av ändringarna i vapendirektivet Prop. 2022/23:102

Publicerad

Regeringen föreslår de lagändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv.

Ladda ner:

Den svenska vapenlagstiftningen uppfyller i många avseenden de utökade krav som uppställs genom ändringsdirektivet. För att genomföra direktivet krävs dock vissa ändringar i bl.a. vapenlagen, lagen om krigsmateriel och lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Förslagen innebär bland annat följande:

 • Kraven på märkning utökas samtidigt som det införs en möjlighet att
  göra undantag från märkningskraven för historiskt värdefulla vapen.
 • Vapenmagasin som rymmer många patroner och som kan kombineras
  med vissa halvautomatiska skjutvapen regleras.
 • Vapenmäklarverksamhet regleras på motsvarande sätt som vapenhandlarverksamhet.
 • Vapenhandlare och vapenmäklare ska rapportera misstänkta försök till
  transaktioner med ammunition.
 • Kraven på registrering utökas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till 2022 års vapenutredning (Ju 2022:04)

  Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

 • Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

  En särskild utredare ska lämna förslag till de författ­nings­ändringar som krävs i svensk rätt för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv på minimi­nivå. Utredaren ska också se över vapen­lag­stift­ningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regel­verket utifrån de till­känna­givanden från riksdagen som finns på vapen­området. Det huvud­sakliga syftet med över­synen är att skapa ett regel­verk som inte i onödan försvårar för legala vapen­inne­havare som jägare och sport­skyttar samt att göra regel­verket mer över­skådligt och lättill­gängligt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

  Regeringen före­slår de lag­ändringar som bedöms nöd­vändiga för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv. Den svenska vapen­lag­stift­ningen upp­fyller i många avseenden de utökade krav som uppställs genom ändrings­direktivet. För att genom­föra direk­tivet krävs dock vissa ändringar i bl.a. vapen­lagen, lagen om krigs­materiel och lagen om brand­farliga och explo­siva varor.

Proposition (1 st)