Proposition från Justitiedepartementet

Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område – 2019 års Haagkonvention Prop. 2022/23:95

Publicerad

I 2019 års Haag­konvention finns regler om erkännande och verk­ställighet av utländska domar på privat­rättens område. Konven­tionens regler innebär att konven­tions­staterna åtar sig att erkänna och verkställa privat­rättsliga domar som med­delats av en domstol i en annan konven­tions­stat. Syftet med konven­tionen är att förbättra tillgången till effektiva rättsmedel vid gräns­över­skridande handel och investeringar.

Ladda ner:

EU har tillträtt konventionen, som förutses träda i kraft i för­hållande till EU den 1 september 2023. Konven­tionen blir därmed direkt tillämplig i Sverige. I propositionen föreslås lagregler som ska komplet­tera konventionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område – 2019 års Haagkonvention

    I 2019 års Haag­konven­tion finns regler om erkän­nande och verk­ställig­het av utländ­ska domar på privat­rättens område. Konven­tionens regler inne­bär att konventions­staterna åtar sig att erkänna och verkställa privat­rätts­liga domar som med­delats av en dom­stol i en annan konventions­stat. Syftet med konven­tionen är att för­bättra tillgången till effektiva rätts­medel vid gräns­över­skridande handel och investe­ringar.

Proposition (1 st)

  • Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område – 2019 års Haagkonvention

    I 2019 års Haag­konvention finns regler om erkännande och verk­ställighet av utländska domar på privat­rättens område. Konven­tionens regler innebär att konven­tions­staterna åtar sig att erkänna och verkställa privat­rättsliga domar som med­delats av en domstol i en annan konven­tions­stat. Syftet med konven­tionen är att förbättra tillgången till effektiva rättsmedel vid gräns­över­skridande handel och investeringar.