Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Lagförslag för att genomföra EU:s vapendirektiv

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en lagråds­remiss med förslag på lag­ändringar som är nöd­vändiga för att genomföra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv. Förslagen innebär ett genom­förande på minimi­nivå och påverkar endast i begränsad utsträck­ning legala vapen­inne­havare som jägare och sport­skyttar.

Kommissionen har i maj 2022 stämt Sverige i EU-domstolen på grund av för sent genom­förande av vapen­direktivet. Sverige upp­fyller redan med nuvarande lag­stift­ning många delar av direk­tivet men det behövs vissa författ­nings­ändringar för att genom­föra det fullt ut.

Lagrådsremiss: Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

För att genom­föra EU-direktivet före­slår lag­råds­remissen bland annat följande:

  • Kraven på märkning utökas sam­tidigt som det införs en möjlig­het att göra undan­tag från märknings­kraven för historiskt värde­fulla vapen.
  • Vapenmagasin som rymmer många patroner och som kan kombi­neras med vissa halv­auto­matiska skjutvapen regleras.
  • Vapen­mäklar­verksamhet regleras på mot­svarande sätt som vapen­hand­lar­verk­samhet.
  • Vapen­handlare och vapen­mäklare ska rapportera miss­tänkta försök till trans­aktioner med ammu­nition.

De före­slagna ändringarna får begränsade effekter för legala vapen­inne­havare som exem­pel­vis jägare och sport­skyttar. De kommer i samma utsträck­ning som tidigare kunna inneha vapen­magasin som passar till deras vapen. Det kommer inte heller att ställas några särskilda krav när det gäller för­varing, trans­port eller införsel av magasin. 

Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.