Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Publicerad

Flera av bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Vissa bestämmelser förtydligas och anpassas till rådande praxis.

Ladda ner:

Det är personen med funktionsnedsättning som söker bidraget

Regeringen föreslår att det är personen med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om bostadsanpassningsbidrag, oavsett om denne äger bostaden eller är nyttjanderättshavare.

Ägaren ska medge åtgärderna och inte kräva ersättning för återställande

Enligt förslaget ska bostadsanpassningsbidrag bara kunna lämnas om ägare och eventuella nyttjanderättshavare har medgett att anpassningsåtgärderna får vidtas och att ägaren har lovat att inte kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna.

Möjlighet för ägare till flerbostadshus att ta över bidraget

I lagrådsremissen föreslår regeringen en möjlighet för ägare av ett flerbostadshus att, efter medgivande från bidragstagaren, överta rätten till bostadsanpassningsbidrag.

Kommunen ska kunna låta utföra åtgärder och återbruka begagnad utrustning

Kostnadsgränsen för återställningsbidrag tas bort.

Det införs två nya frivilliga bidragsformer:
• bidrag i form av åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna och
• bidrag i form av överlämnande av begagnad anordning.


Bostadsanpassningsbidrag ska inte kunna lämnas för åtgärder i vissa särskilda boenden eller om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen.

Regeringen föreslår även bestämmelser om handläggningen av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition