Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Publicerad

I denna lagrådsremiss föreslås att det ska införas två nya socialförsäkringsförmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn. De nya förmånerna ska administreras av Försäkringskassan. Socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag ska avskaffas.

Ladda ner:

Omvårdnadsbidraget föreslås kunna lämnas på fyra förmånsnivåer, medan merkostnadsersättningen föreslås kunna lämnas på fem ersätt-ningsnivåer. För merkostnadsersättningen föreslås att det i socialför-säkringsbalken ska anges vilka kategorier av merkostnader som kan ge rätt till sådan ersättning.

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för ett barn med funk-tionsnedsättning ska kunna beviljas barnets båda föräldrar.
Föräldrar till ett barn för vilka det lämnas omvårdnadsbidrag föreslås få rätt att arbeta deltid även efter det att barnet har fyllt åtta år.

Redan fattade beslut om de äldre förmånerna handikappersättning och vårdbidrag föreslås fortsätta att gälla enligt vad som föreskrivs i beslutet, dock längst till dess att de skulle ha upphört eller skulle ha omprövats om äldre bestämmelser fortfarande hade varit tillämpliga. Om ett beslut om handikappersättning upphör inom 30 månader efter ikraftträdande av de nya reglerna, föreslås att de äldre bestämmelserna om handikapp-ersättning fortfarande ska gälla så att ett nytt beslut om handikapp-ersättning ska kunna fattas för ytterligare högst 18 månader.


Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 november 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

    En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har gjort en översyn av regler och tillämpning av socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag. Målet för översynen har varit att åstadkomma ett mer sammanhållet system för ersättning till personer med funktionsnedsättning. Förslagen ska göra att förmånerna blir mer förutsägbara för både medborgare och ansvarig myndighet, tidsenliga, hållbara över tid och rättssäkra.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

    I denna lagrådsremiss föreslås att det ska införas två nya socialförsäkringsförmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn. De nya förmånerna ska administreras av Försäkringskassan. Socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag ska avskaffas.

Proposition (1 st)

  • Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

    Regeringen föreslår två socialförsäkringsförmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna ska administreras av Försäkringskassan. Handikappersättning och vårdbidrag avskaffas.

Laddar...