Proposition från Socialdepartementet

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning prop 2017/18:190

Publicerad

Regeringen föreslår två socialförsäkringsförmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna ska administreras av Försäkringskassan. Handikappersättning och vårdbidrag avskaffas.

Ladda ner:

Nivåer för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Regeringen föreslår att omvårdnadsbidraget ska kunna lämnas på fyra förmånsnivåer. Merkostnadsersättningen föreslås kunna lämnas på fem ersättingsnivåer. För merkostnadsersättningen föreslår regeringen att det i socialförsäkringsbalken ska anges vilka kategorier av merkostnader som kan ge rätt till sådan ersättning.

Ersättning till föräldrarna

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för ett barn med funktionsnedsättning ska kunna beviljas barnets båda föräldrar.

Föräldrar till ett barn för vilka det lämnas omvårdnadsbidrag föreslås få rätt att arbeta deltid även efter det att barnet har fyllt åtta år.

Redan fattade beslut fortsätter gälla

Redan fattade beslut om de äldre förmånerna handikappersättning och vårdbidrag föreslås fortsätta att gälla så som det föreskrivs i beslutet. Dock längst till dess att de skulle ha upphört eller skulle ha omprövats om äldre bestämmelser fortfarande hade varit tillämpliga. Om ett beslut om handikappersättning upphör inom 30 månader efter ikraftträdande av de nya reglerna, föreslår regeringen att de äldre bestämmelserna om handikappersättning fortfarande ska gälla så att ett nytt beslut om handikappersättning ska kunna fattas för ytterligare högst 18 månader.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

    En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har gjort en översyn av regler och tillämpning av socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag. Målet för översynen har varit att åstadkomma ett mer sammanhållet system för ersättning till personer med funktionsnedsättning. Förslagen ska göra att förmånerna blir mer förutsägbara för både medborgare och ansvarig myndighet, tidsenliga, hållbara över tid och rättssäkra.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

    I denna lagrådsremiss föreslås att det ska införas två nya socialförsäkringsförmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn. De nya förmånerna ska administreras av Försäkringskassan. Socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag ska avskaffas.

Proposition (1 st)

  • Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

    Regeringen föreslår två socialförsäkringsförmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna ska administreras av Försäkringskassan. Handikappersättning och vårdbidrag avskaffas.