Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om entreprenörsansvar för lönefordringar.

Ladda ner:

Förslaget innebär i huvudsak följande:

 • En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för det arbete han eller hon har utfört i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt i enlighet med lönefordran från en annan entreprenör i entreprenadkedjan.
 • Entreprenörsansvaret ska i första hand gälla uppdragsgivaren, dvs. den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör.
 • Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan under den ursprungliga beställaren, huvudentreprenören, kunna bli ansvarig för betalning av lönefordran.
 • Betalningsansvaret inträder sju helgfria vardagar efter det att entreprenören har fått en skriftlig underrättelse om lönefordran.
 • Entreprenörsansvaret ska omfatta den faktiska lönefordran enligt vad som har avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
 • En uppdragsgivare eller en huvudentreprenör som har betalat i enlighet med entreprenörsansvaret ska ha rätt att kräva ersättning av arbetsgivaren.
 • Huvudentreprenören ska ha sådan regressrätt även mot uppdragsgivaren.
 • En arbetsgivare, en uppdragsgivare och en huvudentreprenör ska vara skyldig att lämna viss information till en arbetstagare.
 • Informationsskyldigheten ska vara skadeståndssanktionerad.
 • Det ska vara möjligt att reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal och att tillämpa ett sådant kollektivavtal i stället för det lagstadgade entreprenörsansvaret.

Entreprenörsansvaret föreslås tillämpas också vid utstationering och det föreslås en ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Den nya lagen och lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen

  I denna promemoria läggs förslag fram om ett entreprenörsansvar som ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete i entreprenaden. Enligt ett alternativt förslag som diskuteras i promemorian ska endast arbetsgivarens direkta uppdragsgivare ha ett sådant ansvar. Båda förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Genvägar