Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning

Publicerad

Regeringen föreslår att personer med syn- eller annan läsnedsättning ska få en bättre tillgång till material som skyddas av upphovsrätt.

Ladda ner:

Förslagen innebär att det införs en ny inskränkning i upphovsrätten som medför att en person med syn- eller annan läsnedsättning, eller någon som handlar på dennes vägnar, får framställa exemplar i tillgängligt format av böcker och andra skrifter utan att först behöva inhämta godkännande från rättighetshavare. Även så kallade behöriga organ, till exempel bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet, ska få framställa exemplar i tillgängligt format samt överföra och sprida sådana exemplar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Upphovsmannen ska ha rätt till ersättning i vissa fall.

Förslagen har sin bakgrund i ett EU-direktiv och en EU-förordning. De nya bestämmelserna som genomför direktivet föreslås träda i kraft den 11 oktober 2018. En kompletterande bestämmelse till förordningen föreslås träda i kraft den 12 oktober 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)