Proposition från Justitiedepartementet

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning Prop. 2017/18:241

Publicerad

Regeringen föreslår att personer med syn- eller annan läsnedsättning ska få en bättre tillgång till material som skyddas av upphovsrätt.

Ladda ner:

Förslagen innebär att det införs en ny inskränkning i upphovsrätten som medför att en person med syn- eller annan läsnedsättning, eller någon som handlar på dennes vägnar, får framställa exemplar av böcker och andra skrifter i ett för honom eller henne tillgängligt format utan att först behöva inhämta godkännande från rättighetshavare. Även så kallade behöriga organ, till exempel bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet, ska få framställa sådana exemplar samt överföra och sprida exemplaren inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Upphovsmannen ska ha rätt till ersättning i vissa fall. Förslagen har sin bakgrund i ett EU-direktiv och en EU-förordning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 oktober 2018.

Pressmeddelande: Personer med synnedsättning eller dyslexi får bättre tillgång till böcker

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)