Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

Publicerad

Regeringen lämnar i lagrådsremissen förslag som anpassar utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning.

Ladda ner:

Förordningen, som ska börja tillämpas den 25 maj 2018, är direkt tillämplig i Sverige. Svenska författningar behöver dock anpassas för att säkerställa att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen.

Förslagen innebär bl.a. att hänvisningarna till personuppgiftslagen upphävs och att vissa bestämmelser kompletteras med hänvisningar till förordningen. Regeringen föreslår även ändringar avseende utlännings-datalagens förhållande till annan lagstiftning och utformningen av förbudet mot integritetskänsliga sökningar. Det föreslås också vissa undantag från förordningens bestämmelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)