Proposition från Justitiedepartementet

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:254

Publicerad

Regeringen lämnar i propositionen förslag som anpassar utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning.

Ladda ner:

Förordningen, som ska börja tillämpas den 25 maj 2018, är direkt tillämplig i Sverige. Svenska författningar behöver dock anpassas för att säkerställa att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen.

Förslagen innebär bland annat att hänvisningarna till personuppgiftslagen upphävs och att vissa bestämmelser kompletteras med hänvisningar till förordningen. Regeringen föreslår även ändringar avseende utlänningsdatalagens förhållande till annan lagstiftning och utformningen av förbudet mot integritetskänsliga sökningar. Det föreslås också vissa undantag från förordningens bestämmelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)

EU:s dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.