Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

Publicerad

Regeringen föreslår en bestämmelse i socialtjänstlagen om kommuners möjligheter att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende som särskild boendeform. Biståndsbedömt boende ska ge äldre människor stöd och hjälp och annan lättåtkomlig service i boendet.

Ladda ner:

Trygghet – men ingen vård hela dygnet

Förslaget innebär att kommuner kan inrätta särskilda boenden anpassade och utformade för äldre kvinnor och män som inte behöver vård  dygnet runt men som inte är trygga med att bo hemma.

Aktiviteter som bryter isolering

Boendeformen bryter också den isolering som många äldre lider av när de bor hemma. I biståndsbedömt trygghetsboende får den äldre exempelvis delta i gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Stöd och hjälp från hemtjänsten ska kunna erbjudas efter sedvanlig biståndsprövning.

Hemsjukvård

Bestämmelser om dygnet runt-bemanning gäller inte för biståndsbedömt trygghetsboende. Om den äldres behov ökar bör han eller hon byta till ett mer lämpligt boende. Vid biståndsbedömt trygghetsboende ansvarar kommunen inte för hälso- och sjukvård. Vid biståndsbedömt trygghetsboende får landstinget till kommunen överlåta sin skyldighet att erbjuda hemsjukvård. Detta om landstinget och kommunen är överens.

IVO ger tillstånd

Regeringen föreslår att Inspektionen för vård och omsorg ger tillstånd till yrkesmässig verksamhet i biståndsbedömt trygghetsboende.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 2 april 2019

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

  • Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

    I promemorian föreslås att ett nytt tredje stycke ska föras in i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) som anger att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden).

  • Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

    Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och att skapa boenden för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition