Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Publicerad

I denna lagrådsremiss finns förslag till de ytterligare lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av EU:s förordning om värdepapperisering (EU) 2017/2402).

Ladda ner:

Det föreslås att den nuvarande lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering ska upphävas och ersättas av en ny lag med samma rubrik, till vilken bestämmelserna i den nuvarande lagen överförs. I lagrådsremissen föreslås bestämmelser om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen samt om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt förordningen.

Till följd av förordningen om värdepapperisering föreslås även vissa ändringar i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 februari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut (1)