Remiss av promemorian Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering Diarienummer: Fi2018/02116/B

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.