Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering Fi2018/02116/B

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om värdepapperisering. I den nya lagen finns de
bestämmelser som krävs för att förordningen ska kunna tillämpas i
Sverige fr.o.m. den 1 januari 2019. I lagen anges att Finansinspektionen
är behörig myndighet och att inspektionen får ta ut avgifter för prövning
av ansökningar. I lagen finns även bestämmelser om överklagande av
beslut.

Det krävs även ytterligare lagstiftningsåtgärder med anledning av förordningen om värdepapperisering, t.ex. bestämmelser om sanktioner för överträdelser av förordningen. Förslag till sådana lagstiftningsåtgärder kommer att behandlas i ett annat sammanhang.

Den nya lagen föreslås träda i kraf t den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut (1)