Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Publicerad

Regeringen föreslår att det straffrättsliga skyddet för barn stärks.

Ladda ner:

Följande förslag till lagändringar lämnas:

  • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
  • Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den som skildras är under 18 år.
  • Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och vissa andra allvarliga brott som begåtts mot barn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020. Den ändring som avser avskaffande av preskription föreslås gälla också för brott som begåtts före tidpunkten för lagens ikraftträdande men som då inte hade preskriberats.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)