Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Barn som bevittnar brott

Publicerad

Mer än 200 000 barn lever i hem där det före­kom­mer olika former av våld. Att utsät­tas för att bevittna brott inom familjen kan vara för­ödande för ett barn. Forsk­ningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drab­bas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

Ladda ner:

För att stärka det straff­rättsliga skyddet för dessa barn före­slår därför regeringen att det införs ett nytt grad­indelat brott, barn­frids­brott, som innebär att det blir straff­bart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation. Straffet föreslås vara fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det före­slås även en särskild straff­skala för ringa brott. Vidare före­slås att rätten till särskild brotts­skade­ersätt­ning för barn som bevittnar brott ersätts med en rätt till skade­stånd. För att stärka barnens ställ­ning generellt utvidgas även upp­draget för den som är sär­skild före­trädare för ett barn enligt lagen om särskild före­trädare för barn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Barn som bevittnar brott

  Mer än 200 000 barn lever i hem där det före­kom­mer olika former av våld. Att utsät­tas för att bevittna brott inom familjen kan vara för­ödande för ett barn. Forsk­ningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drab­bas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

 • En särskild straff­bestäm­melse för upp­maning till självmord

  Samhällets insatser mot självmord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att själv­mord ses som den enda utvägen.

Proposition (2 st)

 • Barn som bevittnar brott

  Mer än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att utsättas för att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn. Forskningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

 • En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord

  Samhällets insatser mot själv­mord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situa­tion att självmord ses som den enda utvägen. Själv­mord är något som ska förhindras och förebyggas i den utsträck­ning det är möjligt. Att upp­mana en annan person eller att på något annat liknande sätt försöka påverka den personen att begå själv­mord är ett hänsyns­löst beteende som kan leda till allvarliga konse­kvenser.