Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord SOU 2019:32

Publicerad

Utredningen föreslår att det införs en ny straffbestämmelse om barnfridsbrott i fjärde kapitlet brottsbalken. Den nya bestämmelsen innebär ett särskilt straffansvar för den som begår en brottslig gärning mot en närstående person och gärningen bevittnas av ett barn, om gärningen är ägnad att skada tryggheten eller tilliten hos barnet i förhållande till någon av dessa personer.

Ladda ner:

Utredningen föreslår också att det införs en ny straffbestämmelse om uppmaning till självmord i fjärde kapitlet brottsbalken. Den nya bestämmelsen innebär ett särskilt straffansvar för den som hetsar, uppmanar eller på annat sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå självmord, och det till följd av särskilda omständigheter har funnits en inte obetydlig risk för att agerandet skulle leda till sådan handling.

För utredningens övriga förslag hänvisas till betänkandet i sin helhet.

Pressmeddelande: Utredning föreslår kriminalisering av att låta barn bevittna brott och uppmaning till självmord

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Barn som bevittnar brott

  Mer än 200 000 barn lever i hem där det före­kom­mer olika former av våld. Att utsät­tas för att bevittna brott inom familjen kan vara för­ödande för ett barn. Forsk­ningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drab­bas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

 • En särskild straff­bestäm­melse för upp­maning till självmord

  Samhällets insatser mot självmord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att själv­mord ses som den enda utvägen.

Proposition (2 st)

 • Barn som bevittnar brott

  Mer än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att utsättas för att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn. Forskningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

 • En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord

  Samhällets insatser mot själv­mord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situa­tion att självmord ses som den enda utvägen. Själv­mord är något som ska förhindras och förebyggas i den utsträck­ning det är möjligt. Att upp­mana en annan person eller att på något annat liknande sätt försöka påverka den personen att begå själv­mord är ett hänsyns­löst beteende som kan leda till allvarliga konse­kvenser.

Laddar...