Proposition från Justitiedepartementet

En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord Prop. 2020/21:74

Publicerad

Samhällets insatser mot själv­mord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situa­tion att självmord ses som den enda utvägen. Själv­mord är något som ska förhindras och förebyggas i den utsträck­ning det är möjligt. Att upp­mana en annan person eller att på något annat liknande sätt försöka påverka den personen att begå själv­mord är ett hänsyns­löst beteende som kan leda till allvarliga konse­kvenser.

Ladda ner:

Regeringen föreslår därför att det införs två nya brott, upp­maning till själv­mord och oaktsam upp­maning till självmord, som innebär att det under vissa omständig­heter blir straff­bart att upp­mana eller att på något annat liknande sätt påverka en person att ta sitt liv. Straffet för upp­maning till själv­mord föreslås vara fängelse i högst två år och för oaktsam upp­maning till själv­mord, böter eller fängelse i högst sex månader. Det föreslås även en ansvars­frihets­regel för mindre allvarliga fall.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Barn som bevittnar brott

  Mer än 200 000 barn lever i hem där det före­kom­mer olika former av våld. Att utsät­tas för att bevittna brott inom familjen kan vara för­ödande för ett barn. Forsk­ningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drab­bas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

 • En särskild straff­bestäm­melse för upp­maning till självmord

  Samhällets insatser mot självmord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att själv­mord ses som den enda utvägen.

Proposition (2 st)

 • Barn som bevittnar brott

  Mer än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att utsättas för att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn. Forskningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

 • En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord

  Samhällets insatser mot själv­mord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situa­tion att självmord ses som den enda utvägen. Själv­mord är något som ska förhindras och förebyggas i den utsträck­ning det är möjligt. Att upp­mana en annan person eller att på något annat liknande sätt försöka påverka den personen att begå själv­mord är ett hänsyns­löst beteende som kan leda till allvarliga konse­kvenser.