Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid över­låtel­ser av säker­hetskänslig verk­samhet

Publicerad

För att stärka skyddet för Sveriges säker­het föreslår regeringen komplet­teringar av säker­hets­skydds­lagen (2018:585).

Ladda ner:

Förslaget innebär bland annat följande:

  • Verksamhetsutövare som avser att överlåta säkerhets­känslig verksam­het eller viss egendom ska vara skyldiga att innan ett sådant förfarande inleds genom­föra en särskild säkerhetsskyddsbedöm­ning och en lämp­lighets­prövning.
  • Verksamhetsutövare ska vara skyldiga att inför över­låtel­sen samråda med en sam­råds­myn­dighet.
  • Samrådsmyndigheten ska få möjlighet att före­lägga verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att upp­fylla sina skyldigheter enligt lagen och ytterst besluta att en över­låtelse inte får genom­föras (förbud).
  • En överlåtelse i strid med ett förbud ska vara ogiltig.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

    Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019. Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Utredningen har haft i uppdrag att i vissa delar komplettera de förslag som lämnades där.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Svensk författningssamling (10 st)