Remiss av SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Diarienummer: Ju2018/05292/L4

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som ombetts att svara på remissen betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 april 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.