Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet Prop. 2020/21:194

Publicerad

För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet föreslår regeringen ändringar i säkerhetsskyddslagen.

Ladda ner:

Ändringarna innebär bland annat följande:

  • Säkerhetsskyddschefer ska ha en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet.
  • Verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer
    som innebär att en annan aktör kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten.
  • Verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och pröva lämpligheten av utkontrakteringar och liknande förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal, samt i vissa fall samråda med tillsynsmyndigheten. Om ett förfarande är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt ska tillsynsmyndigheten få besluta att det inte får genomföras och även ingripa i ett pågående förfarande.
  • Tillsynsmyndigheterna får undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som inte följer säkerhetsskyddslagstiftningens krav.

Förutom ändringar i säkerhetsskyddslagen föreslår regeringen följdändringar i två andra lagar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

    Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019. Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Utredningen har haft i uppdrag att i vissa delar komplettera de förslag som lämnades där.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Svensk författningssamling (10 st)

Laddar...