Lagrådsremiss från Utrikesdepartementet

Regeringen fattar beslut om lagrådsremiss om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag på genomförande av den rätt till s.k. dröjsmålstalan som följer av EU:s direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att en sökande som inte har fått något beslut inom de tidsgränser som gäller för handläggningen i ett ärende om erkännande av yrkeskvalifikationer, utfärdande av europeiskt yrkeskort för yrkesutövning i en annan stat eller överföring av ansökan om europeiskt yrkeskort till en annan stat ska ha rätt att begära en förklaring av en domstol att ärendet uppehålls. Om en domstol bifaller en sådan begäran ska den besluta att förelägga myndigheten att snarast avgöra ärendet. Det föreslås också en särskild reglering om dröjsmålstalan för ärenden om etablering under svensk advokattitel.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)