Remiss av promemoria om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer Diarienummer: UD2020/04338/HI

Publicerad

Här kan du ta del av remisssvaren från de instanser som har ombetts att svara på promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer, som gäller en uppföljning av genomförandet av direktiv 2005/36/EG.
Remissen avser förslag till nya bestämmelser för att genomföra direktivets krav på dröjsmålstalan.

Remissinstanser:

Remissvar:

Se bifogade remissmissiv för närmare information om hur och i vilken form man kan lämna synpunkter på förslagen.

Svar på remisserna lämnas senast den 3 juni 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.