Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i de bestämmelser om sekretess som gäller när Justitiekanslern företräder staten som part.

Ladda ner:

Ett av syftena med ändringarna är att Justitie­kanslern ska kunna ta tillvara statens rätt i rättstvister under samma förut­sätt­ningar som andra myndig­heter. Därför föreslås en ny sekretess­bestämmelse för uppgifter som Justitie­kanslern får eller tar fram med anled­ning av en rättstvist.

Ett annat syfte med ändringarna är att Sverige bättre ska kunna uppfylla åtaganden som följer av inter­nationella avtal och av EU-rätten. När Justitie­kanslern företräder staten i inter­nationella skilje­förfaranden eller i mål om förhands­avgörande hos EU-domstolen förutsätter det att vissa uppgifter ska kunna hanteras konfi­dentiellt. Därför föreslås att Justitie­kanslern i dessa delar av sin verk­samhet ska kunna tillämpa de allmänna bestäm­melser om sekretess som gäller för andra myndigheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)