Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag, kriminalvårdsdatalagen, som ska gälla för behandling av personuppgifter inom den del av Kriminalvårdens verksamhet som inte omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde.

Ladda ner:

Genom den nya lagen anpassas regleringen av personuppgifter inom Kriminalvården till EU:s dataskyddsförordning. Förordningen är direkt tillämplig från och med den 25 maj 2018 men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)