Remiss Ds 2017:46 En omarbetad kriminalvårdsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning Diarienummer: Ju2017/07642/L5

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet för promemorian En omarbetad kriminalvårdsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:46).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 24 november 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.