Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En ny lag om företagsrekonstruktion

Publicerad

Det är viktigt att före­tag som i grunden är livs­kraftiga, men som har drab­bats av ekono­miska svårig­heter, kan få hjälp att rekon­struera sin verk­samhet innan krisen blivit så djup att en konkurs är ound­viklig. För att få till stånd ett mer effek­tivt och ända­måls­enligt rekon­struk­tions­förfarande föreslår regeringen en ny lag om före­tags­rekon­struktion.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att inte bara en ekono­misk upp­görelse, utan även de andra åtgär­der som behövs för att komma till rätta med ett före­tags ekono­miska problem ska kunna fast­ställas i en rekon­struktions­plan med bindande verkan. Vidare föreslår regeringen en skärp­ning av det så kallade livs­krafts­testet – det test som används för att bedöma chan­serna att säkra den fortsatta verk­sam­heten genom en rekon­struktion – och en rätt för den som är i rekon­struk­tion att säga upp varaktiga avtal i förtid, till exempel ett kost­samt hyres­avtal.

Det nya rekon­struktions­förfaran­det kommer i många fall att inne­fatta pröv­ning av frågor som är mer kompli­cerade än i dagens före­tags­rekon­struk­tioner. För att säker­ställa höga krav på kvali­tet och effekti­vitet före­slår regeringen att kraven på rekon­struktörer skärps och att rekon­struktö­rerna ställs under tillsyn. Vidare skapas förut­sätt­ningar att koncen­trera hand­lägg­ningen av rekon­struktions­ärenden till färre tings­rätter än i dag.

Förslagen i lagråds­remissen genomför EU:s insolvens­direktiv.

Den nya lagen och lag­änd­ringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Nya regler om företagsrekonstruktion

    EU har nyligen antagit ett direktiv om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden som rör rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En ny lag om företagsrekonstruktion

    Det är viktigt att före­tag som i grunden är livs­kraftiga, men som har drab­bats av ekono­miska svårig­heter, kan få hjälp att rekon­struera sin verk­samhet innan krisen blivit så djup att en konkurs är ound­viklig. För att få till stånd ett mer effek­tivt och ända­måls­enligt rekon­struk­tions­förfarande föreslår regeringen en ny lag om före­tags­rekon­struktion.

Proposition (1 st)

  • En ny lag om företagsrekonstruktion

    Det är viktigt att företag som i grunden är livs­kraftiga, men som har drab­bats av ekono­miska svårig­heter, kan få hjälp att rekon­struera sin verk­samhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är ound­viklig. För att få till stånd ett mer effektivt och ända­måls­enligt rekon­struktions­förfarande föreslår regeringen en ny lag om företags­rekon­struktion.

Svensk författningssamling (47 st)