Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

Publicerad

Regeringen föreslår att det grundläggande behovet annan hjälp – som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade – ska tas bort från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ladda ner:

Hjälpbehov, som omfattas av det grundläggande behovet, ska i fortsättningen ge rätt till personlig assistans och regleras i nya bestämmelser.

Stöd på grund av psykisk funktionsnedsättning

Regeringen föreslår att det stöd som den enskilde med psykisk funktionsbnnedsättning behöver för att förebygga att han eller hon skadar sig själv, någon annan eller egendom ska bli ett grundläggande behov enligt LSS.

Personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra

Regeringen föreslår också att kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en enskild med en psykisk funktionsnedsättning behöver för att han eller hon själv ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, ska beaktas som en del av hjälpen med det grundläggande behovet i fråga. Något krav på ingående kunskaper om den enskilde ska inte gälla enligt de nya bestämmelserna.

Hänsyn till Föräldraansvaret 

Regeringen föreslår också att föräldraansvaret, enligt föräldrabalken, ska beaktas vid nar man bedömer ett barns behov av personlig assistans. Detta genom att göra ettschablonavdrag från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov enligt LSS.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)