Proposition från Socialdepartementet

Anpassningar med anledning av övergången till reformerade regler för ålderspension Prop. 2001/02:84

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att pensionsgrundande belopp för barnår skall tillgodoräknas en adoptivförälder för högst fyra år för varje barn som har fyllt högst tio år. Som adoptivförälder räknas även den som med socialnämnds medgivande tagit emot ett barn i syfte att adoptera det. Slutligen föreslås anpassningar och följdändringar i ett antal lagar. Förslagen är antingen rena följdändringar eller förtydliganden av ofullständigheter i nuvarande regler.