Proposition från Näringsdepartementet

Ändringar i minerallagen Prop. 2004/05:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna proposition föreslås ändringar i minerallagen (1991:45) som avser att bättre balansera exploateringsintresset mot enskilda sakägares behov. Förslagen avser förbättrad information till sakägare när en ansökan gjorts om undersökningstillstånd och när ett sådant tillstånd upphör. Vidare ges möjligheter för sakägare att påverka hur undersökningsarbete utförs. Vidare föreslås vissa regler för att förbättra effektiviteten i undersökningsarbetet och vissa ändrade regler för överklagande, bland annat tas Sveriges geologiska undersökning bort som överinstans. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2005.