Proposition från Kulturdepartementet

Arkivfrågor Prop. 2004/05:124

Publicerad Uppdaterad

I propositionen lämnar regeringen förslag och bedömningar för det fortsatta arbetet inom arkivområdet.

Ladda ner:

Den betydelse arkiven har för att vi skall kunna förstå vårt samhälle och historia understryker vikten av att våra arkiv är tillgängliga. Detta är angeläget inte minst från demokratiska utgångspunkter. Det är därför viktigt att Riksarkivet och landsarkiven förstärker arbetet med att tillgängliggöra arkivmaterial för olika grupper.

Regeringen föreslår att ett tidsbegränsat nationellt uppdrag för arkivpedagogiska insatser inrättas på arkivområdet och tilldelas ett enskilt arkiv.

Under det senaste årtiondet har förutsättningarna för arkivverksamheten förändrats, något som till stor del är en följd av bland annat den tekniska utvecklingen. Mot den bakgrunden bedömer regeringen att det är angeläget att arkivmyndigheterna på olika sätt deltar i utvecklingsarbetet och samarbetar med bland annat andra arkiv- och arkivbildande myndigheter om frågor om långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital information.

Regeringen avser att ge Riksarkivet i uppdrag att utveckla arbetsformerna för samarbetet med andra institutioner och organisationer om frågor som rör dokument på de nationella minoritetsspråken.

Den nuvarande organisationen av Riksarkivet och landsarkiven behålls. Inga nya landsarkiv inrättas. Regeringen förutsätter att Riksarkivet tillsammans med landsarkiven fortsätter sitt inre organisatoriska utvecklingsarbete.

Regeringen avser att ge Riksarkivet i uppdrag att i samråd med Ekonomistyrningsverket (ESV) analysera och lämna förslag till regeringen om avgiftsbeläggning av tjänster, artiklar m.m.