Proposition från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för ensamkommande barn Prop. 2004/05:136

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag som syftar till att stärka skyddet för barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här (ensamkommande barn). Förslagen omfattar även barn som av motsvarande skäl kommit till Sverige men inte då varit ensamma utan först senare under sin vistelse blivit det. I propositionen föreslås en ny lag om god man för ensamkommande barn samt ändringar i bl.a. föräldrabalken. Innebörden av förslagen är att ett ensamkommande barn skyndsamt ska kunna förses med en god man som träder i både barnets förmyndares och vårdnadshavares ställe. Om barnet därefter beviljas uppehållstillstånd i Sverige, ska den gode mannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken. En ny grund för att utse vårdnadshavare ska vara att barnets föräldrar är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. Den nya grunden för att utse särskilt förordnad vårdnadshavare föreslås bli tillämplig även i rent nationella sammanhang. Därigenom medges t.ex. att vårdnadshavare snabbt kan utses för ett barn vars föräldrar är försvunna och befaras omkomna men som ännu inte dödförklarats. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.