Proposition från Justitiedepartementet

Nya anslutningar till Romkonventionen Prop. 2005/06:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner konventionen om anslutning av de nya medlemsstaterna i EU - Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien - till konventionen den 19 juni 1980 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen) och de två tilläggsprotokoll om EG-domstolens tolkningsrätt som hör till denna. Med anledning av den nya konventionen innehåller propositionen förslag till lag om ändring i lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.