Proposition från Justitiedepartementet

Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m. Prop. 2005/06:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen ändringar i bestämmelserna i 19-23 kap. jordabalken som innebär att det blir möjligt att ge in ansökningar om inskrivning på elektronisk väg. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska enligt förslaget få meddela föreskrifter om i vilka inskrivningsärenden som en ansökan får ges in elektroniskt. Vidare föreslår regeringen ändringar som syftar till att möjliggöra elektroniska rutiner för dokument- och ärendehanteringen hos inskrivningsmyndigheten. En annan fråga som behandlas i propositionen är om systemet med s.k. dagsgodkännande av inskrivningsdag ska vara kvar eller inte. Systemet innebär, något förenklat, att samtliga ärenden som hör till en inskrivningsdag ska behandlas på ett sammanhållet sätt och avgöras tillsammans. I propositionen föreslås att systemet med dagsgodkännande avskaffas och att ärendena i stället ska avgöras var för sig, sedan de har diarieförts. Vidare föreslår regeringen att den som har beviljats lagfart för en fastighet ska få ha s.k. direktåtkomst till uppgifter i fastighetsregistret om den fastigheten. Det föreslås också att det ska bli möjligt för fastighetsägare att ge in ansökningar enligt lagen (1994:445) om pantbrevsregister på elektronisk väg och att en fastighetsägare ska kunna ha direktåtkomst till uppgifter i pantbrevsregistret om inteckningar i den egna fastigheten. Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 1 april 2006.