Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverket Prop. 2005/06:52

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det föreslås att en arbetslöshetskassa ska lämna de uppgifter om en person som har betydelse för handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning. Ändringen, som möjliggör elektronisk informationsöverföring mellan arbetslöshetskassorna, är avsedd att effektivisera arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden om arbetslöshetsersättning, förbättra servicen till enskilda och förbättra kontrollmöjligheterna. Dessutom föreslås att enskilda ska komma åt uppgifterna om sig själva i en databas. Ändringen är ett led i utvecklingen av Arbetsmarknadsverkets självbetjäningstjänster via Internet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2006.