Proposition från Justitiedepartementet

En moderniserad rättsprövning, m.m. Prop. 2005/06:56

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i syfte att modernisera rättsprövningen. Syftet med rättsprövning är att erbjuda en möjlighet till domstolsprövning av beslut som enligt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) ska kunna domstolsprövas och som annars inte kan prövas annat än genom resning. Regeringen föreslår bland annat att endast regeringsbeslut ska kunna rättsprövas. Andra beslut, som enligt Europakonventionen ska kunna domstolsprövas, får i stället överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i vanlig ordning. Vidare föreslås att tillämpningsområdet för rättsprövningen kopplas till begreppet "civila rättigheter och skyldigheter" i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen i stället för, som i dag, till vad som sägs i 8 kap. 2 och 3 §§ regeringsformen. Miljöorganisationer föreslås också få rätt att ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Regeringen föreslår att förvaltningslagens överklagandebestämmelser blir uttryckligen tillämpliga på beslut i ärenden som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter, även i de fall det finns ett överklagandeförbud i en annan lag eller en förordning. En annan ändring som föreslås gäller undantaget för "administrativa ärenden" i förvaltningslagens bestämmelse om domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Ändringen innebär att undantaget blir lättare att förstå och tillämpa och att prövningen av ett mindre antal överklaganden flyttas från regeringen till förvaltningsdomstolarna. Enligt förslaget ska den nya rättsprövningslagen och ändringarna i förvaltningslagen träda i kraft den 1 juli 2006.