Förenklade redovisningsregler, m.m. Prop. 2005/06:116

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen förslag om ändringar i bl.a. reglerna om bokföringsskyldighet för mindre företag. Reglerna om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och arkivering föreslås bli enklare. Detta sker genom att befintliga bestämmelser ändras eller upphävs samt genom att mera komplicerade bestämmelser blir tillämpliga endast på större företag. Till kategorin större företag ska hänföras såväl noterade företag som finansiella företag oavsett verksamhetens omfattning. I propositionen föreslår regeringen också att de gränsvärden som förekommer inom redovisnings- och revisionslagstiftningen ska bli färre och få en annan utformning. En anpassning sker härvid till EG-rätten. Detta påverkar bl.a. företagens skyldighet att upprätta årsredovisning, finansieringsanalys och koncernredovisning och företagens skyldighet att utse en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen till revisor i företaget. De mindre företagens redovisningsbörda kommer härigenom att minska. Regeringen föreslår vidare att det alltid ska vara möjligt att använda svenska, danska, norska och engelska i bokföringen och att även andra språk kan tillåtas efter ansökan. Reglerna i handelsregisterlagen om när bl.a. en enskild näringsidkare, en bolagsman i ett enkelt bolag eller en näringsdrivande ideell förening får eller ska registrera sig i handelsregistret klargörs bl.a. genom att kopplingen till 1929 års bokföringslag tas bort. Därutöver utvidgas lagens tillämpningsområde till att omfatta också näringsdrivande registrerade trossamfund. Enligt propositionens förslag ska uppgift om företagets revisor tas in i det register där företaget är registrerat. Registreringsskyldigheten ska dock vara begränsad till företag som är skyldiga att utse en kvalificerad revisor. Reglerna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2007.