Proposition från Justitiedepartementet

Reformerad hyressättning Prop. 2005/06:80

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen ändringar i bl.a. 12 kap. jordabalken, hyresförhandlingslagen och lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. Förslagen syftar till att förbättra förutsättningarna för nybyggnation av bostadslägenheter och till att förbättra hyresnämndernas beslutsmotiveringar. Enligt förslaget ska det införas ett nytt system för att bestämma hyran för nybyggda lägenheter. Om hyran för en planerad eller nybyggd lägenhet har bestämts i en förhandlingsöverenskommelse, ska hyran presumeras vara skälig. En förutsättning för att hyran ska presumeras vara skälig ska vara att den hyresgästorganisation som är part i överenskommelsen är etablerad på orten. En annan förutsättning ska vara att förhandlingsöverenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset och har ingåtts innan det har ingåtts hyresavtal för någon av lägenheterna. Presumtionen ska gälla under tio år. Därefter ska hyran bestämmas enligt de vanliga bruksvärdereglerna. I propositionen föreslår regeringen även att hyresnämnden, när den avgör ett ärende, alltid ska ange de skäl som bestämt utgången, om beslutet går någon part emot. I propositionen behandlas även vissa frågar om s.k. tillval och frånval. I dessa delar lämnas dock inte några förslag. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2006.