Proposition från Justitiedepartementet

Elektronisk ingivning till Bolagsverket Prop. 2005/06:135

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att det ska bli möjligt för aktiebolag att till Bolagsverket ge in anmälningar för registrering, ansökningar och årsredovisningshandlingar elektroniskt. Vidare innehåller propositionen förslag om att uppgifter som registreras i aktiebolagsregistret och som i dag kungörs på svenska även ska kunna registreras och kungöras på annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska. Regeringen föreslår också att en årsredovisning ska få upprättas elektroniskt och undertecknas med en avancerad elektronisk signatur. Förslagen syftar bl.a. till att genomföra ett EG-direktiv om ändringar i det första bolagsrättsliga direktivet. Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft den 1 juli 2006.