Proposition från Justitiedepartementet

En effektivare ordningsbotshantering Prop. 2005/06:187

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen ändringar i reglerna om handläggning av föreläggande av ordningsbot. Kravet i rättegångsbalken på att ett föreläggande av ordningsbot ska undertecknas tas bort, vilket möjliggör att föreläggandet kan utfärdas i form av ett elektroniskt dokument. Det ska dock även i fortsättningen framgå vem som har utfärdat föreläggandet. Syftet med ändringarna är att åstadkomma en mer effektiv handläggning vid utfärdande av ordningsbotsföreläggande, särskilt vid överträdelser som registreras genom automatisk trafiksäkerhetskontroll. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2006.