Proposition från Socialdepartementet

Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård Prop. 2005/06:195

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås, när det gäller vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, att chefsöverläkaren skall kunna besluta dels att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, dels att övervaka försändelser från en patient. Sådana beslut får fattas om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada. Den tekniska utrustningen får omhändertas under den tid beslutet gäller. Chefsöverläkarens beslut skall gälla under två månader. Frågan om inskränkningens eller övervakningens upphörande skall övervägas fortlöpande. För att en tvångsvårdad patient skall kunna ta till vara sina rättigheter har han eller hon alltid rätt att fritt meddela sig skriftligen med advokat eller offentligt biträde, tillsynsmyndighet eller annan svensk myndighet samt med internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda. Chefsöverläkarens beslut får överklagas av patienten till allmän förvaltningsdomstol. Regeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera användningen och konsekvenserna av de föreslagna tvångsåtgärderna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.